Ivpeko - podlahy, dveře, stěnové obklady

Nákupní košík
Váš košík je prázdný

   

Home Informace Obchodní podmínky
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
PDF Tisk Email

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízené Ivanem Kosárem (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající:
Ivan Kosár , IČO –
87694328
zabývající se prodejem zboží pro interiér jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

firma: Ing. Ivan Kosár

sídlo: Moravská 2102, Česká Třebová 560 02

Kupující:

Kupující - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.


Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel
(kupující) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, podnikatel – prodejce, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem - (prodejcem nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 II.  Pravidla obchodu

1.   Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.
2.   Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailem zprávou, ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
3.   Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4.   Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (kupujícího) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky a další.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Víc info Zásady ochrany osobních údajů

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP. V on-line e-shop jsou vždy aktuální a platné ceny.

Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách http://www.ivpeko.cz V e-shopu je cena konečná. Kupní cena je zpravidla uhrazena nebo doplacena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnanec. Doprava je připočítaná k ceně zboží. 

V.  Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující, spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou  a všemi dalšími poplatky (doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na
http://www.ivpeko.cz 
- elektronickou poštou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,   v originálního obalu !!!, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 35 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.  - V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven dobropis, který bude ve dvou provedeních zaslán kupujícímu s tím, že jeden kupujícím podepsaný výtisk bude prodávajícímu zaslán zpět v přiložené, oznámkované obálce i s přiloženým číslem účtu, na který bude odeslána peněžní částka.

- V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět spotřebiteli pro nedodržení smluvních podmínek pro vrácení zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 5 dní, 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

VII. Platební podmínky

Při objednávce zboží bude kupujícímu na objednávku vystavena pro forma faktura (zálohová faktura na 40% celkové ceny). Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby. Zákazníkovi bude platba potvrzena e-mailem + zasláním faktury pro potvrzení o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (na objednání), smlouvy o dílo, kupující stornuje objednávku, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 40% z ceny objednaného zboží.

Možnosti provedení platby:

a) platba v hotovosti při nákupu - zdarma
b) platba předem bankovním převodem - zdarma
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) -  cena dobírky 50,-Kč vč DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

  -   Osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.  (Česká Třebová, PSČ 560 02) 

-   Zasílání přepravní službou

Místo zásilky našeho soritmentu je Česká Třebová, PSČ 560 02.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je zákazník povinen po domluvě s řidičem doplatit při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu. (Faktura na požádání bude zaslána poštou).

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen provést s kupujícím, který je spotřebitelem, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky při dopravě nebude brán zřetel.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IX. Záruční podmínky

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízené Ivanem Kosárem (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající:
Ivan Kosár , IČO –
87694328
zabývající se prodejem zboží pro interiér jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Kupující:

Kupující - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce

 

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.


Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel
(kupující) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 

Kupující, podnikatel – prodejce, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem - (prodejcem nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

 II.  Pravidla obchodu

 

1.     Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.

2.     Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailem zprávou, ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3.     Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4.     Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (kupujícího) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky a další.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

III. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  

IV. Cenové kategorie

 

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP. V on-line e-shop jsou vždy aktuální a platné ceny.

 

Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.ivpeko.webnode.cz . V e-shopu je uvedena bez 20% DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena nebo doplacena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnance Ivana Kosára.

Doprava je připočítaná k ceně zboží v základní nabídce při potvrzení objednávky. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

 

V.  Objednávání

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující, spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.ivpeko.webnode.cz 
- elektronickou poštou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
- telefonicky

 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,   v originálního obalu !!!, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 35 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.  - V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven dobropis, který bude ve dvou provedeních zaslán kupujícímu s tím, že jeden kupujícím podepsaný výtisk bude prodávajícímu zaslán zpět v přiložené, oznámkované obálce i s přiloženým číslem účtu, na který bude odeslána peněžní částka.

- V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět spotřebiteli pro nedodržení smluvních podmínek pro vrácení zboží.

  

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 5 dní, 

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 

VII. Platební podmínky

 

Při objednávce zboží bude kupujícímu na objednávku vystavena pro forma faktura (zálohová faktura na 50% celkové ceny). Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby. Zákazníkovi bude platba potvrzena e-mailem + zasláním faktury pro potvrzení o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (na objednání), smlouvy o dílo, kupující stornuje objednávku po 5 dnech od objednání, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží. Pokud zboží bude stornováno do 5 dnů, bude zákazníkovi vrácena celá záloha na účet odesílatele.

Možnosti provedení platby:

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem
c) platba přes internetové rozhraní banky
d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
f) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

 

-       Osobní odběr - zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

-       Zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, Českou poštou, Top Transem, firemní dopravou.

 

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je zákazník povinen po domluvě s řidičem doplatit při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu. (Faktura na požádání bude zaslána poštou).

 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen provést s kupujícím, který je spotřebitelem, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky při dopravě nebude brán zřetel.

 

IX. Záruční podmínky

 

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 
251,90 Kč
251,90 Kč
251,90 Kč
199,00 Kč
199,00 Kč
25,00 Kč
75,00 Kč
429,00 Kč
350,00 Kč
315,00 Kč
305,00 Kč
305,00 Kč